Skip to main content

Voorwaarden voor toegang voor gasten

Voor huisvestingsdiensten

 

1 Sluiting van de logiesovereenkomst

 1. De logiesovereenkomst komt bindend tot stand wanneer de logies wordt besteld en bevestigd of op korte termijn ter beschikking wordt gesteld.
 2. De reservering kan mondeling, schriftelijk, per telefoon, fax of e-mail geschieden. In het belang van de contracterende partijen moet voor de schriftelijke vorm worden gekozen.
 3. De boeking wordt door de boekende gast ook gedaan voor alle in de boeking genoemde personen, voor wier contractuele verplichtingen de boekende gast net zo aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij door een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring een overeenkomstige afzonderlijke verplichting op zich heeft genomen.

2 Diensten, prijzen en betaling

 1. De door de logiesverlener verschuldigde diensten vloeien uitsluitend voort uit het boekingsaanbod in samenhang met de informatie in de catalogus.
 2. De in de catalogus vermelde prijzen zijn definitieve prijzen en omvatten alle bijkomende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeengekomen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, is verschuldigd op de dag van vertrek, tenzij contractueel anders is overeengekomen.

3 Annulering

 1. Het sluiten van de logiesovereenkomst verplicht beide contractanten tot nakoming van de overeenkomst, ongeacht de duur van de overeenkomst. Een eenzijdige en kosteloze terugtrekking van de gast uit een bindende boeking is principieel uitgesloten.
 2. Indien de gast zich desondanks terugtrekt uit de overeenkomst, is hij verplicht de overeengekomen of gebruikelijke prijs te betalen, inclusief het horecagedeelte, ongeacht het tijdstip en de reden van de terugtrekking. De eigenaar van het logiesverstrekkend bedrijf moet evenwel toestaan dat bespaarde kosten worden verrekend met de vordering tot prestatie.
 3. Volgens de in de jurisprudentie erkende reserveringspercentages moet de gast of cliënt de volgende bedragen aan de gastheer of gastvrouw betalen, telkens op basis van de totale prijs van de logiesverstrekking (met inbegrip van alle bijkomende kosten), maar zonder rekening te houden met eventuele belastingen voor de toeristenbelasting. Voor vakantieappartementen/accommodatie zonder pension 90% Voor logies/ontbijt 80% Voor halfpension 70% Voor volpension 60%
 4. De eigenaar van een logiesverstrekkend bedrijf moet te goeder trouw een niet-gebruikte accommodatie aan een andere huurder verhuren en de daaruit voortvloeiende besparingen in mindering laten brengen op de door hem gevorderde annuleringsvergoeding.
 5. De gast heeft het recht te bewijzen dat de logiesverlener geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk minder is.
 6. De annuleringsverklaring moet aan de logiesverlener worden gericht en moet in het belang van de gast schriftelijk worden gedaan.
 7. Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering wordt sterk aanbevolen.

4 Gebreken in de huisvestingsdienst

De logiesverstrekker is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de contractueel overeengekomen dienstverlening. Indien de gehuurde accommodatie een gebrek vertoont dat meer is dan een louter ongemak, dient de gast de eigenaar van het logiesverstrekkend bedrijf of diens vertegenwoordiger onmiddellijk van het gebrek op de hoogte te stellen, zodat het logiesverstrekkend bedrijf de gebreken kan verhelpen. Indien de gast nalaat deze kennisgeving te doen, kan hij/zij geen aanspraak maken op enige vordering wegens niet-nakoming van de contractuele diensten.

5 Aansprakelijkheid

 1. De contractuele aansprakelijkheid van de logiesverlener voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot driemaal de prijs van de overeengekomen dienst, voor zover de schade niet te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim of aan opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de logiesverlener die typisch is voor de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de schade van de gast te wijten is aan de schuld van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de logiesverlener.
 2. De logiesverlener is aansprakelijk voor door de gast meegebrachte voorwerpen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (701ff BGB).
 3. De logiesverlener is niet aansprakelijk voor dienstverstoringen in verband met diensten die louter als externe diensten worden georganiseerd (bijv. sportevenementen, theater- en concertbezoek, tentoonstellingen, enz.

6 Beperking

 1. Voor vorderingen van de gast tegen de logiesverlener geldt in de regel een verjaringstermijn van één jaar, te rekenen vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn (§ 199 lid 1 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB)).
 2. Dit laat onverlet de aanspraken van de gast die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of andere aanspraken die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door de logiesverlener, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger.

7 Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Het Duitse recht is van toepassing.
 2. De bevoegde rechtbank voor rechtsvorderingen van de gast tegen de logiesverlener is uitsluitend de maatschappelijke zetel van de logiesverlener.
 3. Voor rechtsvorderingen van de logiesverlener tegen kooplieden, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen die geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland hebben of die na het sluiten van de overeenkomst hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland hebben verplaatst of van wie de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de rechtsvordering onbekend is, wordt de zetel van de logiesverlener als exclusieve bevoegde rechtbank aangewezen.

Bron: DTV Deutscher Tourismusverband e.V.

Voorwaarden voor toegang voor gasten

Voor huisvestingsdiensten

 

1 Sluiting van de logiesovereenkomst

 1. De logiesovereenkomst komt bindend tot stand wanneer de logies wordt besteld en bevestigd of op korte termijn ter beschikking wordt gesteld.
 2. De reservering kan mondeling, schriftelijk, per telefoon, fax of e-mail geschieden. In het belang van de contracterende partijen moet voor de schriftelijke vorm worden gekozen.
 3. De boeking wordt door de boekende gast ook gedaan voor alle in de boeking genoemde personen, voor wier contractuele verplichtingen de boekende gast net zo aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij door een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring een overeenkomstige afzonderlijke verplichting op zich heeft genomen.

2 Diensten, prijzen en betaling

 1. De door de logiesverlener verschuldigde diensten vloeien uitsluitend voort uit het boekingsaanbod in samenhang met de informatie in de catalogus.
 2. De in de catalogus vermelde prijzen zijn definitieve prijzen en omvatten alle bijkomende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeengekomen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, is verschuldigd op de dag van vertrek, tenzij contractueel anders is overeengekomen.

3 Annulering

 1. Het sluiten van de logiesovereenkomst verplicht beide contractanten tot nakoming van de overeenkomst, ongeacht de duur van de overeenkomst. Een eenzijdige en kosteloze terugtrekking van de gast uit een bindende boeking is principieel uitgesloten.
 2. Indien de gast zich desondanks terugtrekt uit de overeenkomst, is hij verplicht de overeengekomen of gebruikelijke prijs te betalen, inclusief het horecagedeelte, ongeacht het tijdstip en de reden van de terugtrekking. De eigenaar van het logiesverstrekkend bedrijf moet evenwel toestaan dat bespaarde kosten worden verrekend met de vordering tot prestatie.
 3. Volgens de in de jurisprudentie erkende reserveringspercentages moet de gast of cliënt de volgende bedragen aan de gastheer of gastvrouw betalen, telkens op basis van de totale prijs van de logiesverstrekking (met inbegrip van alle bijkomende kosten), maar zonder rekening te houden met eventuele belastingen voor de toeristenbelasting. Voor vakantieappartementen/accommodatie zonder pension 90% Voor logies/ontbijt 80% Voor halfpension 70% Voor volpension 60%
 4. De eigenaar van een logiesverstrekkend bedrijf moet te goeder trouw de ongebruikte accommodatie aan een andere huurder verhuren en de aldus gerealiseerde besparing in mindering laten brengen op de door hem gevorderde annuleringsvergoeding.
 5. De gast heeft het recht te bewijzen dat de logiesverlener geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk minder is.
 6. De annuleringsverklaring moet aan de logiesverlener worden gericht en moet in het belang van de gast schriftelijk worden gedaan.
 7. Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering wordt sterk aanbevolen.

4 Gebreken in de huisvestingsdienst

De logiesverstrekker is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de contractueel overeengekomen dienstverlening. Indien de gehuurde accommodatie een gebrek vertoont dat meer is dan een louter ongemak, dient de gast de eigenaar van het logiesverstrekkend bedrijf of diens vertegenwoordiger onmiddellijk van het gebrek op de hoogte te stellen, zodat het logiesverstrekkend bedrijf de gebreken kan verhelpen. Indien de gast nalaat deze kennisgeving te doen, kan hij/zij geen aanspraak maken op enige vordering wegens niet-nakoming van de contractuele diensten.

5 Aansprakelijkheid

 1. De contractuele aansprakelijkheid van de logiesverlener voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot driemaal de prijs van de overeengekomen dienst, voor zover de schade niet te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim of aan opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de logiesverlener die typisch is voor de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de schade van de gast te wijten is aan de schuld van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de logiesverlener.
 2. De logiesverlener is aansprakelijk voor door de gast meegebrachte voorwerpen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (701ff BGB).
 3. De logiesverlener is niet aansprakelijk voor dienstverstoringen in verband met diensten die louter als externe diensten worden georganiseerd (bijv. sportevenementen, theater- en concertbezoek, tentoonstellingen, enz.

6 Beperking

 1. Voor vorderingen van de gast tegen de logiesverlener geldt in de regel een verjaringstermijn van één jaar, te rekenen vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn (§ 199 lid 1 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB)).
 2. Dit laat onverlet de aanspraken van de gast die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of andere aanspraken die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door de logiesverlener, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervanger.

7 Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Het Duitse recht is van toepassing.
 2. De bevoegde rechtbank voor rechtsvorderingen van de gast tegen de logiesverlener is uitsluitend de maatschappelijke zetel van de logiesverlener.
 3. Voor rechtsvorderingen van de logiesverlener tegen kooplieden, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen die geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland hebben of die na het sluiten van de overeenkomst hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland hebben verplaatst of van wie de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de rechtsvordering onbekend is, wordt de zetel van de logiesverlener als exclusieve bevoegde rechtbank aangewezen.

Bron: DTV Deutscher Tourismusverband e.V.

Corona-Opmerking